Central Party School of the Communist Party of China "Flag"

Location: Square in front of the comprehensive teaching building of the Party School of the Central Committee of the Communist Party of China 
Work: Group sculpture "Flag"
Material: cast bronze
Size: 2080-1370-1110 
Leading creator: Li Xiangqun
Creators: Hong Tao, Bao Haining, Li Sui, Zhang Zhenyu, Maxine, Zhang Feng, Yin Zhixin, Sha Quan, Xu Heng, Jiang Xiaomei, Wu Tong, etc.